Changes

Jump to: navigation, search

Abrahamyan Sargis

953 bytes added, 20:31, 10 July 2018
no edit summary
*In 0000 received "William Saroyan" Medal.
==Other==
*Write other information that doesn't satisfy criteria of the above mentioned three subsections.
 
=Images=
===[[/name|name]]===
<gallery>
Image: HAYAZG ENCI.jpg|the description of the image
</gallery>
 
=Videos=
*[http://www.armin.am The description of the video:]
 
=Press Publications=
*[http://www.armin.am The description of the text in press:]
=Bibliography=
*[httpԱբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 1, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 396 էջ://www*Աբրահամյան Ս.exampleԱ.org Author's Surname Name Middle Name,Book titleԼեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Աստղ», Yerevan«Արևաշեն», YSU publishing house«Կարմիր մեխակներ», «Աղ ու հացի պատիվը» պատմվածքները), Ազերնեշր, 1957, 32 էջ:*Աբրահամյան Ս.Ա., 0000Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 2, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 340 էջ:]*[httpԱբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Հասմիկը» պատմվածքը), Բաքու, Ազերնեշր, 1963, 132 էջ://www*Աբրահամյան Ս.exampleԱ.org Author's Surname Name Middle Name,Article TitleՄեր քաղաքը (վիպակ), Journal NameԵրևան, YerevanՀայպետհրատ, 00001963, number 2300 էջ:*Աբրահամյան Ս.Ա., Ոլորաններում (վիպակ), Երևան, «Հայաստան», 1967, 219 էջ:*Աբրահամյան Ս.Ա., Հավատարմություն (վեպ), Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1967, 256 էջ:*Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի գործերը), Բաքու, Ազերնեշր, 1967, 196 էջ:*Աբրահամյան Ս.Ա., Կարմիր մեխակներ (պատմվածքներ), Բաքու, Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1973, page 41-45128 էջ:]
=See also=
275
edits

Navigation menu