Alazan Vahram

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Alazan Vahram (Martiros)
Alazan Vahram.jpg
Armenian: Ալազան Վահրամ Մարտիրոսի
Russian: Алазан Ваграм Мартиросович
Born: 06.05.1903
Van, Western Armenia
Died: 17.05.1966
Yerevan, Armenia
Description:
Writer, Activist.

Biography

Was born on May 6(19), 1903 in Van, Western Armenia.

Education

 • Has got his primary education in Arark district's parish school of his birthplace.

Work activity

 • In 1918 worked at "Urartu" printing system as a typesetter.
 • In 1921 worked for "Soviet Armenia" daily newspaper as a typesetter.
 • In 1923-1932 was the president in Proletarian Writers Association of Armenia.
 • 1923-1936 was a member of Armenia's and Trans-federation's Central Executive Committees.
 • 1933-1936 was the First Secretary of the Board of Writers Union of Armenia.

Other

 • In 1914 he has repatriated.
 • He has seen the tragedy of the Armenian Genocide, the horrors of the deportation in person, during the migration has lost his parents,somehow has arrived in Yerevan and has found a shelter in the orphanage.
 • Along with his studies, he specialized in typesetting.
 • His first poem called "The red victory" has been published by V. Gabuzyan signature. Later by "Alazan" signature have been published other works by him including poems, stories, reviews.
 • During the first years of his literary activities he has used the nicknames "Hordzanq" and "V. Anoghoq". Later while trying to find a suitable literary nickname he remembered an article that he had read many years ago called in "Alazan lowland" by Gevorg Bashinjaghyan. He liked the name Alazan which became his pen name.
 • Alazan's "Songs for Creation and Victory" and "Struggles" poetry collections are one of the phenomena aimed to the newly developing Soviet literature.
 • In a number of his works he has depicted the life in Siberia during the Great Patriotic War.
 • Following Yeghishe Charet's famous speech (" If you want your voice to be heard become the breath of the time") Alazan responds to the the spirit of the time, the life of the nation, pressing and urgent issues of the day. In his works of different periods Alazan has addressed the most important phenomena of the time like heroic episodes of fighting for freedom, issues for making a new culture, Th Great Patriotic War, postwar peaceful construction.
 • The collection of his poems called "Horizons" has meditative nature.
 • Has been imprisoned without any bases 1937-1954), but later was justified.

Quotes about Alazan

 • "Vahram Alazan belongs to the group of writers who are not being forgotten and both as a person and an artist live with everyone else". (Silva Kaputikyan)
 • "Many of Vahram Alazan's poems have turned into songs which have spread among people and are popular". (Hrachya Tamrazyan)

Images

Videos

Bibliography

 • Ալազան Վ., Տարիների խաղը, Երևան, 1922, 16 էջ:
 • Ալազան Վ., Հրաբխապոեզիա. Ժայթքում առաջին, Երևան, 1923, 31 էջ:
 • Ալազան Վ., Աշխատանքային, Երևան, 1924, 85 էջ:
 • Ալազան Վ., Գյուղի գիշերը, Երևան, 1925, 22 էջ:
 • Ալազան Վ., Օրիորդ Օլգա, Երևան, 1925, 16 էջ:
 • Ալազան Վ., Պոեմ գյուղի մասին, Թիֆլիս, 1926, 35 էջ:
 • Ալազան Վ., Դասալիքը (պատմվածք), Երևան, 1927, 120 էջ:
 • Ալազան Վ., Քսանվեցը, Երևան, Պետհրատ, 1928, 63 էջ:
 • Ալազան Վ., Ճանապարհին (վեպ), Երևան, Պետհրատ, 1929, 114 էջ:
 • Ալազան Վ., Պատմվածքներ, Վաղարշապատ, 1929, 54 էջ:
 • Ալազան Վ., Երգեր կառուցման և հաղթանակի, Երևան, Պետհրատ, 1930:
 • Ալազան Վ., Պոեմ պատերազմի, խաղաղության և հնգամյա պլանի մասին, Երևան, Պետհրատ, 1931, 40 էջ:
 • Ալազան Վ., Եռագույնի ու մահի երկրում, Երևան, Պետհրատ, 1931, 74 էջ:
 • Ալազան Վ., Հայ ֆաշիստները գրական անդաստանում (հոդվածներ), Երևան, Պետհրատ, 1932, 87 էջ:
 • Ալազան Վ., Խորհուրդների համար (ըստ Օսիպ Կոլչիկի), Երևան, Պետհրատ, 1932, 21 էջ:
 • Ալազան Վ., Թղթի և արճիճի հերոսները, Երևան, Պետհրատ, 1933, 13 էջ:
 • Ալազան Վ., Մաքառումներ (բանաստեղծություններ), Երևան, Պետհրատ, 1933, 236 էջ:
 • Ալազան Վ., Տասներկու տարի (Սովետական Հայաստանի 1920-32-ի մշակութային կյանքի նոթագրություն, հեղինակակից Վաղարշակ Նորենց), Երևան, Պետորատ, 1933, 198 էջ:
 • Ալազան Վ., Վաթսուներորդ հորիզոնում (վեպ), Երևան, Պետհրատ, 1934, 568 էջ:
 • Ալազան Վ., Դասալիքը, Երևան, Պետրատ, 1934, 96 էջ:
 • Ալազան Վ., Կուլտուրայի պաշտպանության միջազգային կոնգրեսի արդյունքներ, Երևան, Պետհրատ, 1935, 64 էջ:
 • Ալազան Վ., Դարը, դարի դեմ, Երևան, Պետհրատ, 1936, 12 էջ:
 • Ալազան Վ. Բանաստեղծի սիրտը։ Չափածո.- Ե.։ Հայպետհրատ, 1954.- 335 էջ։
 • Ալազան Վ. Ժողովրդի կամքը։ (Փոքրիկ պոեմ մեծ աղջկա մասին).- Ե.։ Հայպետհրատ, 1955.- 15 էջ։
 • Ալազան Վ. Հյուսիսային աստղ։ Վեպ.- Ե.։ Հայպետհրատ, 1956.- 486 էջ։
 • Ալազան Վ. Հորիզոններ։ Չափածո.- Ե.: Հայպետհրատ, 1957.- 387 էջ։
 • Ալազան Վ. Հյուսիսային աստղ, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 503 էջ:
 • Ալազան Վ., Հուշեր, Երևան, Հայպետհրատ, 1960, 270 էջ:
 • Ալազան Վ. Լուսեղենն ու կարոտը։ Հեքիաթ պոեմ. Ե.; Հայպետհրատ, 1962.- 47 էջ։
 • Ալազան Վ. Հուշեր.- Ե.: Հայաստան, 1967.- 374 էջ։
 • Ալազան Վ. Անտիպ երգեր։ Չափածո.- Ե.։ Հայաստան, 1972.- 85 էջ։
 • Ալազան Վ. Տառապանքի ուղիներով։ (Հուշեր).Ե.։ Խորհրդային գրող, 1990.- 238 էջ։
 • Ալազան Վ., Դիրքերում, Երևան, գրքում տպագրման թվականը չկա, 8 էջ:

See also