Difference between revisions of "Abrahamyan Sergey"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Other)
(Other)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
| image          = Աբրահամյան.PNG
 
| image          = Աբրահամյան.PNG
 
| birth-date      = 14.02.1925
 
| birth-date      = 14.02.1925
| birth-place    = Tumi,Artsakh(Nogorno-Karabakh)
+
| birth-place    = Tumi, Republic of Artsakh(Nogorno-Karabakh)
 
| death-date      = 03.04.2005
 
| death-date      = 03.04.2005
 
| death-place    = Yerevan,Republic of Armenia
 
| death-place    = Yerevan,Republic of Armenia
Line 19: Line 19:
  
 
==Work activity==
 
==Work activity==
*In 1953-1959 senior researcher in  National Academy of Aciences of the [[Republic of Armenia]] language institute named after H. Acharyan.
+
*In 1953-1959 senior researcher in  National Academy of Sciences of the [[Republic of Armenia]] language institute named after H. Acharyan.
*In 1959-1992 head of the contemporary Armenian language department of National Academy of Aciences of the [[Republic of Armenia]].
+
*In 1959-1992 head of the contemporary Armenian language department of National Academy of Sciences of the [[Republic of Armenia]].
 
*In 1967-1970 head of department of the research institute of pedagogical sciences of Armenian Soviet Socialist Republic.
 
*In 1967-1970 head of department of the research institute of pedagogical sciences of Armenian Soviet Socialist Republic.
 
*In 1953–1958 lecturer at the Shirak State University  
 
*In 1953–1958 lecturer at the Shirak State University  
Line 26: Line 26:
 
*In 1970–1971 lecturer at Vanadzor State Pedagogical Institute.
 
*In 1970–1971 lecturer at Vanadzor State Pedagogical Institute.
 
*In 1972–1992 lecturer at Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University.
 
*In 1972–1992 lecturer at Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University.
*Since 1992 was head of the group at the language institute named after H. Acharyan at  [[Armenian National Academy of Sciences]].
+
*Since 1992 was head of a group at the language institute named after H. Acharyan at  [[Armenian National Academy of Sciences]].
 
 
  
 
==Achievements==
 
==Achievements==
Line 37: Line 36:
  
 
==Other==
 
==Other==
*Dealt with matters such as description of contemporary Armenian language's structure, its history and methodology of consignment,as well as elevation of the speech culture:accomplished lexicographical work.
+
*Dealt with matters such as description of contemporary Armenian language's structure, its history and methodology of consignment,as well as elevation of the speech culture:accomplished lexicographical work.Has valuable investment especially in the fields of scientific examination of the parts of speech of the Armenian language,processing of key problems of syntax,textbooks(manuals) production.
Has valuable investment especially in the fields of scientific examination of the parts of speech of the Armenian language,processing of key problems of syntax,textbooks(manuals) production.
 
 
*Wrote numerous scientifically-methodical articles.
 
*Wrote numerous scientifically-methodical articles.
 
*In 1942–1944 took part in the Great Patriotic War.
 
*In 1942–1944 took part in the Great Patriotic War.
Line 53: Line 51:
  
 
=Videos=
 
=Videos=
*[http://www.armin.am The description of the video:]
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=GAYB_OiOutk «Այստեղ է ապրել...» Սերգեյ Աբրահամյան:]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=PikieNVdZ_0 Սերգեյ Աբրահամյան. հին լեզվի նոր պահապանը:]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=vqT0VsTbtDs Սերգեյ Աբրահամյանի հարցազրույցը, 1996թ.:]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=ig13gYJs5mU Մեր լեզուն մեր խոսքը. Սերգեյ Աբրահամյան:]
  
=Press Publications=
 
*[http://www.armin.am The description of the text in press:]
 
  
 
=Bibliography=  
 
=Bibliography=  
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book title, Yerevan, YSU publishing house., 0000:]
+
*Աբրահամյան Ս.Գ., Արդի հայերենի դերանունները, Երևան, 1956:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan, 0000, number  2, page 41-45:]
+
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր, Երևան, 1962:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայերէն լեզուի դասագիրք (հեղինակից), Երևան, 1966:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1965:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969-1975:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2-3, 1974-1976:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու։ Բառ և խոսք, Երևան, 1978:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու (շարահյուսություն), Երևան, 1984:
  
 
=See also=
 
=See also=
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
+
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book Title, Yerevan, YSU publishing house, 0000:]
+
*[https://www.sci.am/membersview.php?l=1&id=21&oid=&oid2=&d=1&langid=1 ՀՀ ԳԱԱ. Ս. Աբրահամյան:]
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan,  0000, number 2, page 41-45:]
+
*[http://www.armenianlanguage.am/am/Encyclopedia_abrahamyan_sergey ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Աբրահամյան Սերգեյ:]
 +
*[http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0academic--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-srZz-cyr-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1&d=HASH6fd88a87ef832fcdf0af74.3.1&gc=0 Ս. Գ. Աբրահամյանի աշխատությունների մատենագիտություն:]
  
[[Category:keyword1]] [[Category:keyword2]]
+
[[Category:Linguists]] [[Category:Doctors of Philological Sciences]] [[Category:Academicians]] [[Category:Professors]] [[Category:Scientists]]

Latest revision as of 22:01, 16 July 2018

Abrahamyan Sergey (Gyanjum)
Աբրահամյան.PNG
Armenian: Աբրահամյան Սերգեյ Գյանջումի
Russian: Абрамян Сергей Гянджумович
Born: 14.02.1925
Tumi, Republic of Artsakh(Nogorno-Karabakh)
Died: 03.04.2005
Yerevan,Republic of Armenia
Description:
Linguist.

Biography

Was born on February 14 1925 in the village of Tumi of Hadrut region in Republic of Artsakh.

Work activity

 • In 1953-1959 senior researcher in National Academy of Sciences of the Republic of Armenia language institute named after H. Acharyan.
 • In 1959-1992 head of the contemporary Armenian language department of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia.
 • In 1967-1970 head of department of the research institute of pedagogical sciences of Armenian Soviet Socialist Republic.
 • In 1953–1958 lecturer at the Shirak State University

named after Mikael Nalbandian(Gyumri State Pedagogical Institute).

 • In 1970–1971 lecturer at Vanadzor State Pedagogical Institute.
 • In 1972–1992 lecturer at Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University.
 • Since 1992 was head of a group at the language institute named after H. Acharyan at Armenian National Academy of Sciences.

Achievements

 • In 1966 doctor of philological sciences.
 • In 1970 professor.
 • In 1996 academician.
 • Khachatur Abovyan medal.
 • 1st rate order of the Patriotic War.

Other

 • Dealt with matters such as description of contemporary Armenian language's structure, its history and methodology of consignment,as well as elevation of the speech culture:accomplished lexicographical work.Has valuable investment especially in the fields of scientific examination of the parts of speech of the Armenian language,processing of key problems of syntax,textbooks(manuals) production.
 • Wrote numerous scientifically-methodical articles.
 • In 1942–1944 took part in the Great Patriotic War.
 • In 2001 the secondary school of his birthplace was named after him.

Images

Videos


Bibliography

 • Աբրահամյան Ս.Գ., Արդի հայերենի դերանունները, Երևան, 1956:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր, Երևան, 1962:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայերէն լեզուի դասագիրք (հեղինակից), Երևան, 1966:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1965:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969-1975:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2-3, 1974-1976:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու։ Բառ և խոսք, Երևան, 1978:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու (շարահյուսություն), Երևան, 1984:

See also