Difference between revisions of "Abrahamyan Sargis"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
Line 31: Line 31:
 
*In 0000 received "William Saroyan" Medal.
 
*In 0000 received "William Saroyan" Medal.
  
==Other==
 
*Write other information that doesn't satisfy criteria of the above mentioned three subsections.
 
 
=Images=
 
===[[/name|name]]===
 
<gallery>
 
Image: HAYAZG ENCI.jpg|the description of the image
 
</gallery>
 
 
=Videos=
 
*[http://www.armin.am The description of the video:]
 
 
=Press Publications=
 
*[http://www.armin.am The description of the text in press:]
 
  
 
=Bibliography=  
 
=Bibliography=  
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book title, Yerevan, YSU publishing house., 0000:]
+
*Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 1, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 396 էջ:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan, 0000, number  2, page 41-45:]
+
*Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Աստղ», «Արևաշեն», «Կարմիր մեխակներ», «Աղ ու հացի պատիվը» պատմվածքները), Ազերնեշր, 1957, 32 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 2, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 340 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Հասմիկը» պատմվածքը), Բաքու, Ազերնեշր, 1963, 132 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Մեր քաղաքը (վիպակ), Երևան, Հայպետհրատ, 1963, 300 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Ոլորաններում (վիպակ), Երևան, «Հայաստան», 1967, 219 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Հավատարմություն (վեպ), Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1967, 256 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի գործերը), Բաքու, Ազերնեշր, 1967, 196 էջ:
 +
*Աբրահամյան Ս.Ա., Կարմիր մեխակներ (պատմվածքներ), Բաքու, Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1973, 128 էջ:
  
 
=See also=
 
=See also=

Revision as of 20:31, 10 July 2018

Abrahamyan Sargis (Avetis)
Abrahamyan Sargis.jpg
Armenian: Աբրահամյան Սարգիս Ավետիսի
Russian: Абрамян Саркис Аветисович
Born: 28.12.1915
Shosh,Republic of Artsakh
Died: 15.06.1969
Stepanakert,Republic of Artsakh
Description:
Writer.

Biography

Was born on (month, day), 0000 in (city, town or village, country).

Education

 • In 0000 finished the school number 00.

Work activity

 • In 0000 worked at (the place) as a (position).
  • In 0000 worked at ( the place) as a 2(position).
 • In 0000 worked at ( the place) as a (position).

Achievements

 • In 0000 became a Candidate of Historical Sciences.
 • In 0000 became a Real Member of Academy.
 • In 0000 received "William Saroyan" Medal.


Bibliography

 • Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 1, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 396 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Աստղ», «Արևաշեն», «Կարմիր մեխակներ», «Աղ ու հացի պատիվը» պատմվածքները), Ազերնեշր, 1957, 32 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 2, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 340 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Հասմիկը» պատմվածքը), Բաքու, Ազերնեշր, 1963, 132 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Մեր քաղաքը (վիպակ), Երևան, Հայպետհրատ, 1963, 300 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Ոլորաններում (վիպակ), Երևան, «Հայաստան», 1967, 219 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Հավատարմություն (վեպ), Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1967, 256 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի գործերը), Բաքու, Ազերնեշր, 1967, 196 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Կարմիր մեխակներ (պատմվածքներ), Բաքու, Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1973, 128 էջ:

See also