Difference between revisions of "Anania Sanahnetsi"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Other)
(See also)
 
Line 28: Line 28:
  
 
=See also=
 
=See also=
*Who is who.Armenians (biographical encyclopedia, 2 volumes),Armenian Editors Committee H.M. Ayvazyan (Chief Editor) and others,Yerevan,Armenian Encyclopedian Editin.,H.1, Abalyan-Ghushchyan,2005.
+
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*Qioseyan H., Theological originals, Analyses, 1,Anania Sanahnetsi, A. Ejmiatsin,2000.
+
*Քյոսեյան Հ., Աստվածաբանական բնագրեր, Ուսումնասիրություններ, 1, Անանիա Սանահնեցի, Ա. Էջմիածին, 2000:
 
 
 
[[Category:Literary men]]  [[Category:Theologians]]
 
[[Category:Literary men]]  [[Category:Theologians]]

Latest revision as of 22:23, 18 March 2017

Anania Sanahnetsi
Boy.jpg
Armenian: Անանիա Սանահնեցի
Russian: Анания Санаинский
Died: 1070
Description:
Literary man,theologian.


Work activity

  • Was a member of Haghpat-Sanahin congregation.

Other

  • His works played an important role in developing armenian theological views and in commentary literature,were used as textbooks in catechisms and monastic schools.
  • «Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց» work(made up of 14 speeches) he composed by Peter A Getadardz's order and finished in the times of Khachik B Anetsi.
  • His «Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց» work not only attaches theological but also source-researching importance.
  • He composed Paul apostle's 14 papers' commentary in 1055,(«Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն Պօղոսի առաքելոյն»), later «Մեկնութիւն Մատթէի» and other works.
  • Also wrote speech-writing and eulogycal works.

See also

  • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
  • Քյոսեյան Հ., Աստվածաբանական բնագրեր, Ուսումնասիրություններ, 1, Անանիա Սանահնեցի, Ա. Էջմիածին, 2000: