Akinyan Nerses

Akinyan Nerses (Hakob)
Нерсес Акинян.bmp
Armenian: Ակինյան Ներսես Հակոբի
Russian: Акинян Нерсес Акопович
Born: 10.09.1883
Artvin, Western Armenia
Died: 28.10.1963
Vienna, Austria
Description:
Historian, philologist, graphologist.

Contents

Biography

Was born on September 10, 1883 in Artvin, Western Armenia.

Education

 • In 1895 entered the Mekhitarist Monastery of Vienna.

Work activity

 • In 1907 after graduating from the Mekhitarist Monastery, was ordained a priest and served in the Mayravank of Mekhitarists.
  • 1916-1920 worked at the seminary as a director.
  • 1909-1963 worked as the head of matenadaran of the Mkhitaryan Unity and as an editor of "Handes Amsorya" (with interruptions).
 • 1923-1929 worked at the house of manuscripts in Etchmiadzin.

Achievements

 • In 1901 became a member of the Mekhitarists of Vienna.
 • In 1954 became an Honorary Doctor of Philosophy of the University of Vienna.

Other

 • In 1929 he was arrested in Etchmiadzin. 40 days later he was released and left Armenia.
 • His works refer to the Armenian-Georgian relations, to the Armenian medieval poets' life and career, the Armenian princely families, to the church history, religious figures etc.
 • A number of works are kept in the Library of Mekhitarists of Vienna.

Bibliography

See also

 • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, գլխ. խմբ. Հովհ. Այվազյան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Երևան, 2002, էջ 30-31:
 • Մատենագրական հետազոտություններ, հ. 1–6, Վնն., 1922–64:
 • Քրիստոնեութեան մուտքը Հայաստան և Վրաստան, Վնն., 1949:
 • Ներսես Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կյանքը և գրական վաստակը..., Վնն., 1956:
 • Եվսեբիա եպիսկոպոսի Եմեսացւոյ ճառք, ՀԱ, 1956–59:
 • Դավիթ Հարքացի Անհաղթ փիլիսոփա. կյանքը և գործերը, Վնն., 1959:
 • Հրանտ Արմեն, Խորենացի, Եղիշե և Հ. Ներսես Ակինյան, Երուսաղեմ, 1951:
 • Ինգլիզյան Վ., Հ. Ներսես վրդ. Ակինյան – հայ բանասերը, Վնն., 1954:
 • ՀՍՀ, հատոր 1, Ե., 1974, էջ 224:
 • Գառնիկ Ստեփանյան, Կենսագրական հանչագիտարան, հատոր Ա, Ե., «Հայաստան», էջ 59-60:
 • Աբգարյան, Գ. (1963) Ներսես Ակինյան. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 268-269.
 • Ակինյան Ներսես, ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի կայք: