Difference between revisions of "Abrahamyan Sergey"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Videos)
Line 58: Line 58:
 
*[https://www.youtube.com/watch?v=ig13gYJs5mU Մեր լեզուն մեր խոսքը. Սերգեյ Աբրահամյան:]
 
*[https://www.youtube.com/watch?v=ig13gYJs5mU Մեր լեզուն մեր խոսքը. Սերգեյ Աբրահամյան:]
  
=Press Publications=
 
*[http://www.armin.am The description of the text in press:]
 
  
 
=Bibliography=  
 
=Bibliography=  
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book title, Yerevan, YSU publishing house., 0000:]
+
*Աբրահամյան Ս.Գ., Արդի հայերենի դերանունները, Երևան, 1956:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan, 0000, number  2, page 41-45:]
+
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր, Երևան, 1962:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայերէն լեզուի դասագիրք (հեղինակից), Երևան, 1966:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1965:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969-1975:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2-3, 1974-1976:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու։ Բառ և խոսք, Երևան, 1978:
 +
*Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու (շարահյուսություն), Երևան, 1984:
  
 
=See also=
 
=See also=
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
+
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով), ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Book Title, Yerevan, YSU publishing house, 0000:]
+
*[https://www.sci.am/membersview.php?l=1&id=21&oid=&oid2=&d=1&langid=1 ՀՀ ԳԱԱ. Ս. Աբրահամյան:]
*[http://www.example.org Author's Surname Name Middle Name,Article Title, Journal Name, Yerevan,  0000, number 2, page 41-45:]
+
*[http://www.armenianlanguage.am/am/Encyclopedia_abrahamyan_sergey ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Աբրահամյան Սերգեյ:]
 +
*[http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0academic--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-srZz-cyr-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1&d=HASH6fd88a87ef832fcdf0af74.3.1&gc=0 Ս. Գ. Աբրահամյանի աշխատությունների մատենագիտություն:]
  
[[Category:keyword1]] [[Category:keyword2]]
+
[[Category:Linguists]] [[Category:Doctors of Philological Sciences]] [[Category:Academicians]] [[Category:Professors]] [[Category:Scientists]]

Revision as of 21:57, 16 July 2018

Abrahamyan Sergey (Gyanjum)
Աբրահամյան.PNG
Armenian: Աբրահամյան Սերգեյ Գյանջումի
Russian: Абрамян Сергей Гянджумович
Born: 14.02.1925
Tumi,Artsakh(Nogorno-Karabakh)
Died: 03.04.2005
Yerevan,Republic of Armenia
Description:
Linguist.

Biography

Was born on February 14 1925 in the village of Tumi of Hadrut region in Republic of Artsakh.

Work activity

 • In 1953-1959 senior researcher in National Academy of Aciences of the Republic of Armenia language institute named after H. Acharyan.
 • In 1959-1992 head of the contemporary Armenian language department of National Academy of Aciences of the Republic of Armenia.
 • In 1967-1970 head of department of the research institute of pedagogical sciences of Armenian Soviet Socialist Republic.
 • In 1953–1958 lecturer at the Shirak State University

named after Mikael Nalbandian(Gyumri State Pedagogical Institute).

 • In 1970–1971 lecturer at Vanadzor State Pedagogical Institute.
 • In 1972–1992 lecturer at Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University.
 • Since 1992 was head of the group at the language institute named after H. Acharyan at Armenian National Academy of Sciences.


Achievements

 • In 1966 doctor of philological sciences.
 • In 1970 professor.
 • In 1996 academician.
 • Khachatur Abovyan medal.
 • 1st rate order of the Patriotic War.

Other

 • Dealt with matters such as description of contemporary Armenian language's structure, its history and methodology of consignment,as well as elevation of the speech culture:accomplished lexicographical work.

Has valuable investment especially in the fields of scientific examination of the parts of speech of the Armenian language,processing of key problems of syntax,textbooks(manuals) production.

 • Wrote numerous scientifically-methodical articles.
 • In 1942–1944 took part in the Great Patriotic War.
 • In 2001 the secondary school of his birthplace was named after him.

Images

Videos


Bibliography

 • Աբրահամյան Ս.Գ., Արդի հայերենի դերանունները, Երևան, 1956:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր, Երևան, 1962:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայերէն լեզուի դասագիրք (հեղինակից), Երևան, 1966:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1965:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969-1975:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2-3, 1974-1976:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու։ Բառ և խոսք, Երևան, 1978:
 • Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու (շարահյուսություն), Երևան, 1984:

See also