Difference between revisions of "Abrahamyan Sargis"

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
(Achievements)
Line 27: Line 27:
  
 
==Achievements==
 
==Achievements==
*In 0000 became a Candidate of Historical Sciences.
+
*Since 1960 member of Writers' Union of the USSR.
*In 0000 became a Real Member of Academy.
+
*Order of "Badge of Honor".
*In 0000 received "William Saroyan" Medal.
 
 
 
  
 
=Bibliography=  
 
=Bibliography=  

Revision as of 20:36, 10 July 2018

Abrahamyan Sargis (Avetis)
Abrahamyan Sargis.jpg
Armenian: Աբրահամյան Սարգիս Ավետիսի
Russian: Абрамян Саркис Аветисович
Born: 28.12.1915
Shosh,Republic of Artsakh
Died: 15.06.1969
Stepanakert,Republic of Artsakh
Description:
Writer.

Biography

Was born on (month, day), 0000 in (city, town or village, country).

Education

 • In 0000 finished the school number 00.

Work activity

 • In 0000 worked at (the place) as a (position).
  • In 0000 worked at ( the place) as a 2(position).
 • In 0000 worked at ( the place) as a (position).

Achievements

 • Since 1960 member of Writers' Union of the USSR.
 • Order of "Badge of Honor".

Bibliography

 • Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 1, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, 396 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Աստղ», «Արևաշեն», «Կարմիր մեխակներ», «Աղ ու հացի պատիվը» պատմվածքները), Ազերնեշր, 1957, 32 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Սերունդների հետ (վեպ), գիրք 2, Երևան, Հայպետհրատ, 1958, 340 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի «Հասմիկը» պատմվածքը), Բաքու, Ազերնեշր, 1963, 132 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Մեր քաղաքը (վիպակ), Երևան, Հայպետհրատ, 1963, 300 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Ոլորաններում (վիպակ), Երևան, «Հայաստան», 1967, 219 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Հավատարմություն (վեպ), Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1967, 256 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Լեռնային վտակ (ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Ս. Աբրահամյանի գործերը), Բաքու, Ազերնեշր, 1967, 196 էջ:
 • Աբրահամյան Ս.Ա., Կարմիր մեխակներ (պատմվածքներ), Բաքու, Ադրբեջանի պետական հրատարակչություն, 1973, 128 էջ:

See also