A-do

From Hayazg.info
Jump to: navigation, search
A-do
Ter-Martirosyan Hovhannes Grigory
A'do.jpg
Armenian: Ա-դո
Russian: А-до
Мартиросян Оганнес Григорьевич
Born: 14.01.1867
Nor Bayazet, Armenia
Died: 07.02.1954
Yerevan, Armenia
Description:
Historian, economist-statistician, member of ARFD.

Biography

Was born on January 14, 1867 in Nor Bayazet, Armenia.

Education

 • Received primary education in his hometown.
 • In 1891 graduated from Yerevan Diocesan School.
 • In 1905 studied at the Faculty of Law at the University of Kharkov.
 • 1908-1909 studied at the St. Petersburg Psychology Neurological Institute.

Work activity

 • 1881-1884 worked as a trader in his brother's store.
 • Worked on the "Nadezhda" company branch.
 • In 1885 worked in "African company".
 • Was a correspondent of "Mshak" and other periodicals.
 • 1919-1949 worked in the consumer's union companies (Haykoop) of Armenia.

Achievements

 • Since 1895, member of the ARFD.

Other

 • Participated in the transportation of weapons and ammunition to Western Armenia.
 • The studies are devoted to the history of liberation movements, socio-economic and political situation in Western Armenia, administrative structure, areas of statistics and population.
 • He is the author of literary works as well.
 • In 1903 left the Armenian Revolutionary Federation party.
 • In his "Armenian-Turkish conflict in the Caucasus" work he ventilates the anti-democratic nature of the national policy of tsarism.
 • 1910-1911 was imprisoned by the tsarist government for the book "The liberation movement in Russia since it's first day".
 • In the book "Macedonia" he describes the Macedonian liberation movements and their guerilla war.
 • In 1909 he was in Armenia and published his impressions about Western Armenia in the "Nor hosanq" newspaper.
 • He actively participated in the registration of armenian refugees and salvation During World War II.

Images

Videos

Press Publications

Bibliography

 • Ա-դո, Մակեդօնիա, Ս. Պետերբուրգ, 1903:
 • Ա-դո, Խոտեմսկի Բ., Րեբեկա, Ս. Պետերբուրգ, 1903:
 • Ա-դո, Հայրենիքի Կարօտը, Ս. Պետերբուրգ, 1905:
 • Ա-դո, Հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906 թթ.). (Փաստական, վիճակագրական, տեղագրական լուսաբանութիւններով), Երևան, 1907:
 • Ա-դո, Միքայէլ Նալբանդեանի կեանքի հետաքրքիր մի էջ և Բակունինին նրա գրած նամակները, Երևան, 1908:
 • Ա-դո, Ազատագրական շարժումը Ռուսաստանում իր ծագման առաջին օրերից, Երևան, 1908:
 • Ա-դո, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները. Ուսումնասիրութեան մի փորձ այդ երկրի աշխարհագրական, վիճակագրական, իրաւական և տնտեսական դրութեան, *Երևան, 1912:
 • Ա-դո, Հուշեր Տաճկահայաստանի ճանապարհորդութւինից, «Նոր հոսանք», Թիֆլիս, 1913-1914:
 • Ա-դո, Մեծ դեպքէր Վասպուրականում 1914-1915թթ., Երևան, 1917:

Unpublished works of edition

See also